Política de privacitat

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliura i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i, per això, els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels serveis que ofereix EUKARYA.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària en relació al tractament de les dades personals per part de EUKARYA per a la finalitat exclusiva de respondre a les consultes generals referents a la nostra organització i per tal de rebre informació vinculada als serveis relacionats i per a la realització d’estadístiques i poder remetre informació comercial en temes que puguin ser d’interès.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició d’acord amb el que estableix a la normativa legal vigent de protecció de dades aplicable.

Informació

La present “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web que EUKARYA posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a EUKARYA per a les finalitats assenyalades.

La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

La pàgina web pot allotjar blogs i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals EUKARYA no té cap control.

Amb la finalitat d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, EUKARYA podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari en aquells casos en què la configuració de l’usuari a aquest efecte així ho permeti.

Amb l’objectiu d’oferir seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, EUKARYA podrà registrar l’adreça IP. Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Qui són els responsables del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Els responsables compleixen la legislació respecte a la protecció de dades personals i adopten les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, com també el que es disposa a la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol)

Són els responsables de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a les següent adreça:

Domicili: Carrer del Mas de la Mora, 9. (08500) Vic
Correu electrònic: hola@eukaryaxocolata.cat

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

EUKARYA tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per la web. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

– consultes diverses
– participació a les xarxes socials mitjançant comentaris.

EUKARYA utilitzarà la informació per:

  • Comprovar la idoneïtat de les dades.
  • Contactar a través de les vies i dades proporcionades.
  • Exigir la informació legalment requerida, i respondre a un procés legal.
  • En el cas que l’Usuari es registri a la pàgina web per demanar informació, únicament s’accedirà a les dades personals de l’Usuari pels quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. No es disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que realitzin de la informació de l’usuari.

Quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En general, l’accés a la informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins l’organització que la necessitin per gestionar la sol·licitud.
Tindran accés a les dades personals les següents categories:

  • Personal que realitzi funcions administratives i d’assistència tècnica i que pugui donar resposta a la petició sol·licitada.
  • Funcionaris governamentals, en cas que existeixin requisits legals d’informació o organismes encarregats de vetllar pel compliment de les lleis o litigants privats en resposta a processos legals vàlids (ordre de registre o aprehensió, citació o ordre judicial).

Les dades també podran ser facilitades a aquelles entitats que ofereixin serveis complementaris d’interès per a la resolució de la sol·licitud presentada. De totes formes, aquests serveis han de complir amb tot l’establert en la present Política de privacitat.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per a la prestació de serveis i per el compliment d’obligacions directament exigibles als responsables del tractament de les dades.

Com protegeix EUKARYA la seva informació personal?

EUKARYA implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les dades per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.

Quins són els drets quan l’Usuari ens facilita les dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si EUKARYA tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. EUKARYA  cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per últim, l’Usuari podrà exercitar el seu dret de Portabilitat i, en el cas que procedeixi, EUKARYA haurà de gestionar la seva tramitació.

L’Usuari podrà exercir els seus drets en els termes legals dirigint-se mitjançant correu postal a les següents adreces:

Domicili: Carrer del Mas de la Mora, 9. (08500) Vic
Correu electrònic: hola@eukaryaxocolata.cat

Podrà exercir-los amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyant, en qualsevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la seva identitat.

AVÍS: EUKARYA NO ÉS RESPONSABLE DEL CONTINGUT NI DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE TERCERS ALS QUE PUGUI ACCEDIR A TRAVÉS DE BANNERS O LINKS